Shih Hsin Chou

Student: Shih Hsin Chou
Faculty: Erich Shonenberger